Υπηρεσίες

Επιλέξτε τον τύπο υπηρεσιών που σας ενδιαφέρει:

* Μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία, μαστογραφία, αγγειογραφία, υπερηχοτομογραφία, DSA, πανοραμική στόματος, κεφαλομετρική κλπ.

** Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δωθεί στη λεπτομέρεια ότι πρέπει να υπάρξει εκ των προτέρων συνεννόηση με τον αποδέκτη, είτε με τον ενδιαφερόμενο/ασθενή είτε με τον ιατρό που παρακολουθεί τον ασθενή στο εσωτερικό, καθώς υπάρχει η μικρή πιθανότητα σε κάποιες χώρες οι κλινκές και τα νοσοκομεία να μη δέχονται τις εξετάσεις σε ψηφιακή μορφή, προτιμώντας να παραλαμβάνουν τις εξετάσεις σε μορφή film.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>