• Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος

Υπηρεσίες

* Μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία, μαστογραφία, αγγειογραφία, υπερηχοτομογραφία, DSA, πανοραμική στόματος, κεφαλομετρική κλπ.

** Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δωθεί στη λεπτομέρεια ότι πρέπει να υπάρξει εκ των προτέρων συνεννόηση με τον αποδέκτη, είτε με τον ενδιαφερόμενο/ασθενή είτε με τον ιατρό που παρακολουθεί τον ασθενή στο εσωτερικό, καθώς υπάρχει η μικρή πιθανότητα σε κάποιες χώρες οι κλινκές και τα νοσοκομεία να μη δέχονται τις εξετάσεις σε ψηφιακή μορφή, προτιμώντας να παραλαμβάνουν τις εξετάσεις σε μορφή film.