Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιές ιατρικές εξετάσεις αντιγράφονται και ποιές ψηφιοποιούνται?

Κάθε τύπου ιατρική εξέταση που απεικονίζεται σε φιλμ μπορεί και να αναπαραχθεί σε αντίγραφα αλλά και να ψηφιοποιηθεί και να εγγραφεί σε CD. Τέτοιες εξετάσεις είναι π.χ. η ακτινογραφία, η μαγνητική τομογραφία, η αξονική τομογραφία, η μαστογραφία, το σπινθητογράφημα, η αγγειογραφία, η χολαγγειογραφία κλπ

Δικαιούται ένας ασθενής πρόσβαση στα δεδομένα υγείας του (στον ιατρικό του φάκελο);

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/97 το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς καθυστέρηση όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επομένως, ένας ασθενής σαφώς και δικαιούται να έχει πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο, ο οποίος μάλιστα περιέχει ευαίσθητα δεδομένα υγείας.

Κάθε ασθενής, ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση του ιατρικού του φακέλου και να λαμβάνει, επίσης, αντίγραφα αυτού και, αντίστοιχα, ο φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, υποχρεούται να ικανοποιήσει το δικαίωμά του αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ. (πηγή: υπουργείο υγείας https://www.moh.gov.gr/articles/gdpr/5667-syxnes-erwthseis)

Δικαιούται ένας ασθενής να πάρει τον ιατρικό του φάκελο από το νοσοκομείο στο οποίο είχε νοσηλευθεί;

Τα στοιχεία ιατρικού φακέλου ασθενούς που έχει νοσηλευθεί σε νοσοκομείο αποτελούν προσωπικά του δεδομένα και μάλιστα ευαίσθητα επειδή αφορούν την υγεία του. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/97 το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς καθυστέρηση όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Η λήψη από ασθενή αντιγράφων του ιατρικού του φακέλου συνιστά σαφώς άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ (Βλ. επιπλέον και το άρθρο 14 παρ. 8 του Ν. 3418/2005, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας). Βλ. ανωτέρω για το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαιούται ένας ασθενής να ζητήσει από το νοσηλευτικό ίδρυμα να διαγράψει τον ιατρικό του φάκελο από τα αρχεία του;

Το νοσηλευτικό ίδρυμα υποχρεούται βάσει του ν.3418/2005 (άρθρο 14 παρ. 4) να τηρεί τα ιατρικά αρχεία για μια εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς. Συνεπώς, ο ασθενής δεν δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων που τηρούνται στα ιατρικά αρχεία του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Δικαιούται το νοσοκομείο να διαγράψει τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών από τα αρχεία του;

Σύμφωνα με το ν.3418/2005 (άρθρο 14 παρ. 4) το νοσηλευτικό ίδρυμα υποχρεούται να διατηρεί τα ιατρικά αρχεία για μια εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς. Συνεπώς, πριν από την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν δικαιούται να διαγράψει τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών από τα αρχεία του.

πηγή: υπουργείο υγείας https://www.moh.gov.gr/articles/gdpr/5667-syxnes-erwthseis, αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,124669&_dad=portal&_schema=PORTAL#1

Δικαιούνται συγγενείς ασθενούς πρόσβαση στα δεδομένα υγείας του (στον ιατρικό του φάκελο);

Από το συνδυασμό ιδίως των διατάξεων των Ν. 2472/1997 και 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) προκύπτει ότι η πρόσβαση τρίτου στα ιατρικά αρχεία ασθενή επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση. Αυτό είναι δυνατόν, καταρχήν, σε δύο περιπτώσεις:

  • εφόσον ο τρίτος ταυτίζεται με τον ασθενή, που είναι υποκείμενο των δεδομένων. Αυτό συμβαίνει: (1) εφόσον ο τρίτος έχει την έγγραφη εξουσιοδότηση του ασθενή, ή (2) εφόσον ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του ασθενή (πχ. γονέας ανήλικου τέκνου) ή ως δικαστικός συμπαραστάτης του ασθενή (κατόπιν απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου, που ορίζει συγκεκριμένα πρόσωπα ως δικαστικούς συμπαραστάτες).
  • σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 2472/1997, που ορίζει ότι η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, ύστερα από άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις, που προβλέπονται κατά τρόπο περιοριστικό στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ασθενή, μετά από σχετική άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδίως εφόσον η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου ή προβλεπόμενου από το νόμο συμφέροντος τρίτου, εάν το υποκείμενο τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του (άρθρο 7 παρ. 2 στοιχείο (β΄)) ή η επεξεργασία αφορά δεδομένα που δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου (άρθρο 7 παρ. 2 στοιχείο (γ΄)).
Μία αναγκαία διευκρίνιση: το άρθρο 14 παρ. 9 του 3418/2005 προβλέπει και τη δυνατότητα έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας, με την οποία διατάζεται η χορήγηση στοιχείων ασθενή σε τρίτο, εφόσον κρίνεται ότι αυτός ο τρίτος έχει σχετικό έννομο συμφέρον. Επειδή, όμως, η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2472/1997 ρητά ορίζει ότι η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, ύστερα από άδεια της Αρχής, εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις, που προβλέπονται κατά τρόπο περιοριστικό στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, και η διάταξη αυτή ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος της Οδηγίας 95/46/ΕΕ, είναι προφανές ότι ενδεχόμενη εισαγγελική παραγγελία ούτε συνιστά νόμιμη προϋπόθεση για τη χορήγηση στοιχείων ασθενή σε τρίτο, ούτε δύναται να δεσμεύσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Οι ψυχολόγοι ανήκουν στην κατηγορία των ιατρών;

Οι ψυχολόγοι δεν ανήκουν στην κατηγορία των ιατρών, αλλά εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης βάσει του άρθρου 7Α παρ.1 εδ.δ του Ν. 2472/97, αν δεσμεύονται από ιατρικό ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.