Βασ. Σοφίας 122, Αμπελόκηποι 210-6420807 | 210-7473529 | 694 85 02 055
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Αξονική τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Μαστογραφία
  • Στεφανιογραφία
  • Υπέρηχος
  • Βιομηχανική ραδιογραφία (ακτινογραφία)

Ψηφιοποίηση Ιατρικών Εξετάσεων σε film

Με χρήση σαρρωτή (scanner) υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης (high definition and resolution scanner) μπορούμε να μεταφέρουμε τις ιατρικές εξετάσεις σε CD. To κάθε film ψηφιοποιείται και επεξεργάζεται ξεχωριστά και αποθηκεύεται σε CD σε τρια διαφορετικου τύπου αρχεία(file format), ώστε να προσφέρεται η μέγιστη συμβατότητα και αναγνωσιμότητα: JPEG για χρήση σε αποστολή των εξετάσεων μέσω internet , DICOM για οποιαδήποτε ιατρική χρήση, και TIF για την περίπτωση που χρειαστεί να επανεκτυπωθούν οι εξετάσεις σε film. Η πιστότητα της απεικόνισης στην οθόνη σε καμία περίπτωση δεν υπόκειται ούτε απεικονίζει αλλοίωση στην οθόνη του υπολογιστή, είτε χρησιμοποιώντας το αρχείο τύπου JPEG, είτε το αρχείο τύπου DICOM, είτε το αρχείο τύπου TIF. Η εικόνα που βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή είναι όμοια με αυτή που βλέπουμε βάζοντας τα film των εξετάσεων στο διαφανοσκόπιο και οι εξετάσεις διατηρούν το 100% της πιστότητας του πρωτότυπου.